Tuesday, September 1, 2015

เรื่องราวความคิดเกี่ยวกับตัวของกระผม

เรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับตัวฉัน
กระผม ชื่อ นาย สวรุด  ศรีบุญ      
มีพี่น้อง  4 คน  กระผมเป็นลูกคนที 3
เกิดเมื่อ วันที่ 27 พฤษจิกายน พ.ศ 2540
ตอนนี้กําลังศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนนี้ เรียนอยู่ชั้นปีที่  6
กําลังคิดจะเรียนต่อมหาลัย
ตอนนี้กระผมวางแผนเข้าเรียนต่อไว  2 แผน
แผนแรก  อยากเข้าเรียนต่อเกี่ยวกับวิศวะคอมพิวเตอร์
แผนที่สอง  อยากเข้าเรียนต่อทีศูนย์ฝึกพาณิชนาวี
แต่ก็ต้องพยายามตั้งใจทําสิ่งที่กล่าวมาถึงจะเกิดผล
ครับของผมในครั้งนี้ก็ขอพูดถึงเพียงเท่านี้ครับ